فرآیند استخدام در گروه دارویی داریان سلامت

 

  • دریافت  رزومه برای شغل مورد نظر

hr1

  • مصاحبه با واحد مدیریت منابع انسانی

hr2

  • مصاحبه تخصصی با مدیر واحد مذکور

hr3

  • مصاحبه نهایی برای انجام توافقات کلی

hr4

  • به گروه دارویی داریان سلامت خوش آمدید

hr5